PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

sudaryta Vilniuje

 

Mes,

Pirkėjas,gyvenantisadresu nurodytu užsakymo formoje (toliau Sutartyje – „Pirkėjas“), iš vienos pusės, ir

UAB “Interjero namai, įmonės kodas 303250275, įsikūrusi Naugarduko g. 26-16, Vilniuje, Lietuvoje (toliau Sutartyje – „Pardavėjas“), atstovaujama direktorės Aušrinės Vaičiulytės, iš kitos pusės,

kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį:

 

1. Sutarties objektas

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn visas Pardavėjui nuosavybės teise priklausančias prekes, nurodytas sutarties priede, kuriuos, Pirkėjas patvirtina savo parašu.  Pirkėjas įsipareigoja priimti šias teises (toliau Sutartyje šios teisės vadinamos „Preke“) ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

2. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

2.1. Šalys susitarė, kad Prekės kaina yra nurodyta sutarties priede arba užsakymo formoje.

2.2. Užsakant prekes Pirkėjas privalo sumokėti 50% dydžio avansą nuo užsakymo sumos. Užsakymas pradedamas vykdyti tik sumokėjus avansą. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą, tačiau prekių atšaukimas turi būti pateiktas Pardavėjui bet kada iki užsakymo patvirtinimo gavimo arba ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Jeigu Pirkėjas neatšaukia prekių užsakymo per šiame punkte nurodytą atšaukimo terminą, Pirkėjui avansas negrąžinamas.

2.3. Likusią (po avanso sumokėjimo) užsakytų prekių sumą Pirkėjas privalo sumokėti sutarties likus savaitei iki prekių pristatymo (Pardavėjas informuos). Užsakymas laikomas apmokėtu, kai piniginės lėšos patenka į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Pardavėjas gavęs iš Pirkėjo, likusį apmokėjimą už prekes, informuoją Pirkėją apie prekių pagaminimą ir jų išsiuntimą Pirkėjui.

 

  1. Prekių pristatymas

3.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes per terminą, nurodytą sutarties priede. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

3.2. Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Pirkėjas ar kitas užsakyme nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.4.Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą).

3.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamasnuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

3.6. Prekes Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus kai užsakyme yra nurodyta, jog prekės Pirkėjui pristatomos neatlygintinai, pristato Pardavėjas ar Pardavėjo įgaliotas vežėjas. Baldai pristatomi tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininė transporto priemonė. Prekės nėra užnešamos. Prekės (baldai) pristatomi nesurinkti, pakuotėse. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paties Pirkėjo ir/ar trečiųjų asmenų klaidas surenkant prekes (baldus) ir vėlesnį jų gedimą dėl šių priežasčių.

3.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristatančiu asmeniu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir padaryti pažeidimų fotonuotraukas bei, dalyvaujant prekes pristatančiam asmeniui (kurjeriui) surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, taip pat jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

  1.   Prekių keitimas ir grąžinimas

4.1. Prekės (baldai) yra gaminami pagal pateiktą Pirkėjo individualų užsakymą, todėl prekės (baldai) yra negrąžinamos ir nekeičiamos, išskyrus atvejus jei prekės (baldai) yra nekokybiškos.

4.2.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" taisyklėmis.

4.3.Pirkėjas gavęs nekokybišką prekes turi apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekes ir jos užsakymo numerį) bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  1. grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  2. prekės turi būti Pirkėjo nesugadintos;
  3. prekės turi būti nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).
  4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos;
  5. grąžinant prekes būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, ir užpildyti grąžinimo dokumentą.

4.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

4.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

 

 

 

  1.    Baigiamosios nuostatos

5.1.  Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną mums ir Jums.

5.2. Savo parašu Jūs patvirtinate, kad pritariate visoms šios sutarties dalims.

5.3.  Ši Pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta vadovaujantis LR teisės aktais.

5.4.   Šios Pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

5.5.  Visi nesutarimai, kilę dėl šios Pirkimo – pardavimo sutarties , sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.